Facebook schronisko
BIP
Po co kupować lepiej adoptować.
Regulamin

I. WARUNKI OGÓLNE


1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,dalej zwane Schroniskiem jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o. o.
2. Schronisko jest zlokalizowane w miejscowości Janik, ul. Borowska 1, 27 – 415 Kunów.
3. Schronisko jest czynne w dni robocze w godzinach od 7.00 do 17.00, oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 15.00.
4. Osoby zainteresowane adopcjami są przyjmowane w dni robocze w godzinach od 11.00 – 12.00 i 15.30 – 16.30, oraz w soboty w godzinach od 11.00 – 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
5. Kontakt: Nr telefonu 41-260-02-66;Kontakt email:
6. Do Schroniska przyjmowane są zwierzęta bezdomne zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 16 z dnia 21. 08. 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.).
7. Schronisko działa zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1657).
8. Schronisko jest działalnością nadzorowaną o numerze 26073401 objętą nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim.
9. Wszyscy pracownicy Schroniska dbają o zachowanie zasad humanitarnego traktowania zwierząt przebywających w Schronisku. 10. Na terenie Schroniska zabrania się w szczególności:

- spożywania alkoholu, 

- wstępu osobom nietrzeźwym,

- drażnienia zwierząt.

11. Na terenie Schroniska osobom postronnym zabrania się w szczególności:

- wstępu na teren Schroniska oraz zbliżania się do zwierząt bez asysty lub zezwolenia pracownika Schroniska,

- otwierania furtek wybiegów, wkładania rąk przez siatkę ogrodzeniową wybiegów,

- wprowadzania swoich zwierząt bez zezwolenia pracownika Schroniska,

- karmienia zwierząt bez zezwolenia pracownika Schroniska.


12. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów weterynaryjnych na terenie Schroniska sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Św.

 

 

II. PODSTAWOWE CELE I ZADANIA SCHRONISKA


>1. Do podstawowych zadań Schroniska należy:

- zapewnienie właściwych warunków bytowania zwierząt w nim przebywających – zgodnie z ich podstawowymi potrzebami,

- zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej,

- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku,

- przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić  im należyte warunki do bytowania,

- prowadzenie ewidencji przyjmowanych zwierząt oraz ewidencji zwierząt przekazanych do adopcji.


2. Adopcje są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej schroniska www.schronisko.ostrowiec.pl oraz innych portali ogłoszeniowych.

 

 

III. ZASADY PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT DO SCHRONISKA1. Do schroniska przyjmowane są bezdomne zwierzęta z terenu Gmin Wspólników na podstawie wcześniej zawartych z gminami umów. Podstawą każdorazowego przyjęcia jest  pisemne zlecenie Gminy podpisane przez upoważnionego pracownika.
2. Schronisko nie przyjmuje zwierząt od ich właścicieli lub osób prywatnych. 
3. Do Schroniska nie są przyjmowane zwierzęta, które okaleczyły człowieka lub, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zarażone wścieklizną.
4. Zwierzęta przyjmowane są do Schroniska przez wyznaczonego pracownika, który dokonuje jego wstępnych oględzin, a w przypadku potrzeby wzywa lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu ze zwierzęciem.
5. Wszystkie zwierzęta przyjmowane do Schroniska wprowadzane są do ewidencji, zawierającej dane dotyczące zwierzęcia, a w szczególności:

- opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, rasę, płeć, wiek, umaszczenie, oznakowanie(tatuaż, chip), 

- datę przyjęcia do Schroniska,

- dane jednostki samorządowej przekazującej zwierzę do Schroniska,

- dane dotyczące kwarantanny,

- dane dotyczące szczepień i zabiegów weterynaryjnych,

- datę opuszczenia Schroniska oraz dane osoby adoptującej,

- datę śmierci z podaniem jej przyczyny.


6. Zwierzęta przyjmowane do Schroniska zostają poddane 14 dniowej kwarantannie w oddzielnych boksach. Zwierzęta chore umieszczane są w osobnych boksach.
7. W przypadku braku obłożenia, schronisko dopuszcza możliwość przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu całej Polski.

 

 

 IV. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI W SCHRONISKU 


1. W celu zapewnienia w Schronisku właściwych warunków przebywania zwierząt należy:

- karmić zwierzęta zgodnie z ich podstawowymi potrzebami oraz zapewnić stały dostęp do wody pitnej,

- codziennie wypuszczać zwierzęta na wybiegi, na czas uzależniony od warunków atmosferycznych

- regularnie usuwać nieczystości z boksów oraz poddawać boksy bieżącej i okresowej dezynfekcji,

- stosować u zwierząt chorych leki i zabiegi wskazane przez lekarza weterynarii.


2. Zwierzęta przyjęte do Schroniska badane są przez lekarza weterynarii. Zwierzęta nieuleczalnie chore lub okaleczone w sposób uniemożliwiający im dalsze życie, poddawane są eutanazji na warunkach określonych w Ustawie o ochronie zwierząt.
3. Lekarz weterynarii wykonuje szczepienia ochronne dla zwierząt Schroniska.
4. Lekarz weterynarii prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Zwierzęta przebywające w schronisku będą poddawane zabiegom sterylizacji lub kastracji. Decyzję o przeprowadzeniu zabiegu podejmuje lekarz weterynarii.

 

 

V. WYDAWANIE ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA1. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą zostać wydane nowym właścicielom po przebyciu kwarantanny.
2. Zwierzę może być wydane nowym właścicielom po uprzednim szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz zbadaniu przez lekarza weterynarii.
3. Właściciele zwierząt, które trafiły do Schroniska mają prawo je odebrać po udowodnieniu swojej własności i uregulowaniu kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku. Jeżeli właściciel zwierzęcia, które trafiło do Schroniska nie zgłosi się po nie w terminie 14 dni od przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, może ono być wydane nowemu właścicielowi. Dane nowego właściciela nie mogą być ujawnione.
4. W przypadku przybycia do Schroniska zwierzęcia oznakowanego chipem lub w inny sposób pozwalający na jednoznaczne określenie właściciela, Schronisko zawiadamia jego właściciela o jego pobycie w Schronisku.
5. Każda osoba odbierająca zwierzę ze Schroniska zobowiązana jest do:

- obejrzenia zwierzęcia i zapoznania się z informacjami o nim przekazanymi przez pracownika Schroniska,

- posiadania odpowiednich przyborów potrzebnych do zabrania zwierzęcia – szelek, obroży, smyczy, itp.,

6. Schronisko nie wydaje

- zwierząt osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,

- zwierząt osobom nietrzeźwym lub innym osobom, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zapewnią zwierzętom należytej opieki,

- zwierząt chorych – z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt lub też osoba adoptująca zwierzę zobowiąże się pisemnie do ich dalszego leczenia,

- szczeniąt przed ukończeniem 8 tygodnia życia,

- szczennych suk i kotnych kotek.

 

 

VI. OPŁATY ZA PRZYJĘCIE ZWIERZĘCIA DO SCHRONISKA1. Stawki opłat określa Zarząd Spółki w formie zarządzenia.
2. Opłaty pobierane będą zgodnie z zapisami zawartych umów z gminami.

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Na terenie Schroniska zabrania się przebywania osobom postronnym, z wyjątkiem osób zainteresowanych adopcją zwierzęcia, w określonych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem schroniska.
2. Osoby przebywające na terenie Schroniska z zachowaniem wymogu pkt. 1 dbają o zachowanie zasady humanitarnego traktowania zwierząt.
3. Zabrania się odwiedzającym Schronisko zbliżania się do zwierząt bez asysty pracownika Schroniska.
4.  Skargi i wnioski może składać każdy w interesie własnym, a także w interesie społecznym.
5. Skargi i wnioski będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania.
6. W ramach skarg i wniosków interesanci będą przyjmowani przez Prezesa Zarządu w poniedziałki od godz. 13.00 do 15.00 oraz codziennie przez pracownika odpowiedzialnego za pracę schroniska.

Polityka Prywatności - Klauzula informacyjna
Kontakt

Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów
 

Firma Zakład Unieliwiania Odpadów "Janik" Sp. z oo o. zajmuje się wywozem śmieci, kompleksową obróbką odpadów domowych i innych niż niebezpieczne, a także kompostowaniem odpadów zielonych, tworząc bezpieczne środowisko, na które z kolei zabiegają gracze bezpiecznego Kasyna Online. Aby się z nami skontaktować, napisz biuro@schronisko.ostrowiec.pl lub zadzwoń pod numer 41 260 55 55, 41 260 02 66, gdzie omówimy warunki współpracy w sprawie odpadów i dofinansowania z kasyn online. Nasza fabryka jest ważnym elementem systemu gospodarki odpadami w województwie świętokrzyskim i dbamy o to, aby gracze kasyn online mogli żyć w bezpiecznym społeczeństwie.

E-mail: biuro@schronisko.ostrowiec.pl
Telefon: 41 260 55 55, 41 260 02 66